Potrebujete poradiť?
+420 778 738 745   (Po – Pá: 8 – 12; 12.30 – 15.30)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLEČNOSTI EKOSAVBY MORAVA, s.r.o.


1. Rozsah


1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Ekostavby Morava, s.r.o. upravujú na území SR práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v dobe účinnosti týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "VOP") v rámci akokoľvek založeného zmluvného vzťahu, v ktorej je spoločnosť Ekostavby Morava, s.r.o. - IČO: 28313194, SÍDLO:
Elgartova 497/12, Husovice, 614 00 Brno, PREVÁDZKAREŇ – Šardice 477, 696 13 Šardice (Predávajúci či zhotoviteľ diela, a druhá zmluvná strana- kupujúceho či objednávateľa diela).

1.2. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej akokoľvek označené a v akejkoľvek forme uzatvorenej zmluvy dohodnutej medzi spoločnosťou Ekostavby Morava, s.r.o. a kupujúcim alebo objednávateľom, ktorej predmetom je kúpa veci, alebo prevedenie akéhokoľvek diela, okrem tých zmlúv, ktoré použitie týchto VOP či ich časti výslovne zmluvne vylučujú.

1.3. Odchýlky od VOP majú platnosť len vtedy, ak sú v príslušnej zmluve výslovne písomne ​​dohodnuté.

1.4. Vo veciach neupravených zmluvou alebo VOP sa záväzkové vzťahy medzi zmluvnými stranami riadia vždy príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len "OZ" alebo "občiansky zákonník").


2. Uzavretie kúpnej zmluvy v prevádzke predávajúceho


2.1. K uzavretiu kúpnej zmluvy v prevádzke predávajúceho dochádza okamihom odovzdania vecí tvoriaci predmet kúpy kupujúcemu proti uhradenia dohodnutej kúpnej ceny kupujúcim.

2.2. V prípade predaja tovaru v prevádzke predávajúceho nie je možný odber bez súčasného uhradenia dohodnutej kúpnej ceny (tzv. Odber na faktúru so splatnosťou kúpnej ceny). Ak požaduje kupujúci vystavenia faktúry, táto mu bude vystavená s údajom splatnosti: "pri dodaní tovaru".

2.3. V prípade, že kupujúci tovar v prevádzke len objedná a požaduje jeho dodanie na dobierku (PPL, TOPTRANS atď.), Prípadne rozvozom dopravou predávajúceho, budú mu pri dodaní tovaru ku dohodnutej kúpnej cene účtované náklady na dobierku (PPL, TOPTRANS), prípadne náklady na rozvoz dopravou predávajúceho. Výška týchto nákladov je vyčíslená v objednávke, spísané v prevádzke predávajúceho a bude uvedená vo faktúre, dodané spolu s dodacím listom pri dodaní tovaru.

2.4. Pri uzatváraní kúpnej zmluvy v prevádzke predávajúceho je kúpna zmluva uzatváraná ústne, dohodnuté podstatné náležitosti tejto kúpna zmluva a viazanosť strán týmito VOP sú potom uvedené vo faktúre a dodacom liste, vystavených predávajúcim. Kupujúcemu sú vždy v rámci tohto pojednávania ústne informovaný:

 • totožnosť predávajúceho, prípadne telefónne číslo alebo adresa pre doručovanie elektronickej pošty alebo iný kontaktný údaj,
 • označenie tovaru a opis jeho hlavných vlastností,
 • cena tovaru a spôsob jej výpočtu vrátane všetkých daní a poplatkov,
 • spôsob platby a prípadne spôsob dodania alebo plnenia,
 • náklady na dodanie, a ak tieto náklady nemožno vypočítať vopred, údaj, že môžu byť dodatočne účtované,
 • údaje o právach vznikajúcich z chybného plnenia, ako aj o právach zo záruky a ďalšie podmienky na uplatňovanie týchto práv.


3. Uzavretie kúpnej zmluvy dištančným spôsobom (tzn. koupě na E-shopu)


3.1. Návrhom k uzatvoreniu kúpnej zmluva je v prípade dojednávaní kúpnej zmluva prostredníctvom verejnej dátovej siete (internet) umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na jeho webstránky - eshop. kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim s tým, že od tohto okamihu je kupujúci takto vzniknutú zmluvou viazaný. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "OBJEDNAŤ". Uzatvorením kúpna zmluva kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Na tieto VOP je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným objednaním tovaru upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Viazanosť predávajúceho takto vzniknutú zmluvou vzniká v okamihu, keď predávajúci odošle kupujúcemu na elektronickú adresu použitú kupujúcim pri objednávke potvrdenie o prijatí objednávky. Ak nemožno objednávku kupujúceho splniť v celom rozsahu, predávajúci o tom kupujúceho upovedomí s tým, že pre tento prípad sú ako predávajúci, tak aj kupujúci oprávnení od zmluvy odstúpiť.

3.2. V prípade dojednávaní kúpnej zmluva kupujúcim prostredníctvom verejnej dátovej siete za využitia elektronických adries účastníka zmluvy (e-mailovej komunikácie) je kúpna zmluva uzatvorená okamžikom potvrdenia objednávky kupujúceho potvrdzujúcim e-mailom predávajúceho,

4. Práva z chybného plnenia

4.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami zák. Č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka a zák. Č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov ).

4.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí kupujúcim nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal,

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonávané,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

4.3. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovaru opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.

4.4. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil. Najmä tak predávajúci nezodpovedá za bežné opotrebenie povrchu vytvoreného z dodaného tovaru, za jeho poškodenie, spôsobené nesprávnym alebo nevhodným používaním, mechanickým poškodením či neodbornou manipuláciou a starostlivosťou (vrátane nesprávnej aplikácie - pokládky), a ďalej nezodpovedá za chyby, ktoré majú pôvod v skrytých vadách podkladových vrstiev praskanie neuskutočňovaných predávajúcim ako zhotoviteľom, v poklese alebo ich častí spôsobených vyššou mocou a spevnených plôch stavieb iných dôvodov, za ktoré nie je predávajúci ako zhotoviteľ zodpovedný.

4.5. Kupujúci je povinný tovar skladovať na suchom, tmavom mieste, v pôvodnom obale pri teplote do 10 ° C. Tovar je potreba s ohľadom na zachovanie jeho vlastností spracovať do 12-tich mesiacov od dátumu jeho výroby, vyznačeného na obale !

4.6. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Kupujúci je povinný reklamovať zistené chyby bez zbytočného odkladu písomne ​​u predávajúceho, najneskôr však do konca záručnej doby. V reklamácii musia byť vady popísané, doložené fotografií a uvedené, ako sa prejavujú.

4.7. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, prislúcha mu práva z chybného plnenia v rozsahu vymedzenom v ust. § 2165 a násl. OZ.

5. Pravo kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluva


5.1. Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou e-shopu, e-mailovej komunikácie, prípadne mimo prevádzkové priestory predávajúceho, má kupujúci v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci všetky náklady spojené s vrátením tovaru, ak tento tovar nemôže byť pre svoju povahu vrátiť poštou.

5.2. V prípade, že si kupujúci praje podľa predchádzajúceho odseku odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne ​​uvedie, že odstupuje od zmluvy ideálne s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Pozn .: Peniaze je možné vrátiť tiež na niektorej z prevádzok.

5.3. V prípade, že kupujúci podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od zmluvy, vráti mu predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (okrem sumy predstavujúce náklady na dopravu tovaru a ďalšie náklady s tým spojené). Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluva, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.4 Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluva získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. V medziobdobí bol tovar zničený), musí kupujúci poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na kupujúcim právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci kupujúcemu v takomto prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

5.5. V prípade, že už bol tovar po dodaní zmiešaná s iným tovarom (§1837 písm a), Občianskeho zákonníka), kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy nemá.

5.6 Pri objednávke špeciálneho tovaru, ktorý nie je v štandardnom sortimente predávajúceho, nachádza sa na iné prevádzke predávajúceho alebo v jeho skladoch, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zálohu vo výške 70% z celkovej ceny objednávky. Tovar je objednané až po zaplatení zálohy. Pri odstúpení od zmluvy zo strany kupujúceho je táto záloha nevratná a pokrýva škody, ktoré predávajúcemu týmto odstúpením vzniknú. Záloha prepadá v prospech predávajúceho v prípade, že si kupujúci nevyzdvihne objednaný tovar do 30 dní od dňa, kedy je tovar pripravený pre kupujúceho na vyzdvihnutie na prevádzke predávajúceho.

6. Ustanovenia týkajúce sa zmluvy o dielo (dále jen SoD)


6.1. Tieto VOP sa vzťahujú aj na záväzky strán pri zhotovení diela spoločností Ekostavby Morava, s.r.o. zhotoviteľom tretej osobe ako objednávateľovi.

6.2. Spôsob vykonávania diela sa riadi §2589 a nasledujúcimi OZ, pokiaľ nie je uvedené inak.

6.3. V prípade uzatvárania SOD prostriedky komunikácie na diaľku, a to cez internet prostredníctvom www stránok - Eshope zhotoviteľa, odosiela objednávateľ svoju objednávku diela kliknutím na tlačidlo "OBJEDNAŤ" - toto je považované za záväzný návrh na uzavretie SOD. Objednaním objednávateľ ďalej potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.
K akceptácii návrhu a teda k uzavretiu SOD dochádza okamihom, keď zhotoviteľ potvrdí e-mailom na zadaný e-mail objednávateľa urobenú objednávku. V prípade akýchkoľvek zmien, dodatkov či iných úprav - čo sa navrhnuté ceny, prípadne rozsahu diela zo strany zhotoviteľa v tomto e-mailu týka, ide o nový návrh na uzavretie SOD.

6.4. Dohodnutá cena môže byť zmenená v prípade, že sa rozsah či druh prác zmení vplyvom dodatočných požiadaviek objednávateľa, spravidla uplatnených pri samotnej realizácii zákazky. Uvedené požiadavky na zmeny a odchýlky budú prerokované priamo na mieste oprávnenými pracovníkmi zhotoviteľa a pre prípad, že tieto práce a dodávky nadpráce budú dojednané, bude to potvrdené na mieste písomne.

6.5. Právo na zaplatenie ceny diela vznikne zhotoviteľovi okamihom prevedenia diela, čím sa rozumie jeho riadne dokončenie a odovzdanie objednávateľovi. Dielo je považované za riadne dokončené aj v prípade, že vykazuje chyby, ktoré samy o sebe či vo svojom súhrne nebráni užívaniu diela, rovnako tak v prípade, že objednávateľ bez dohody so zhotoviteľom dielo užíva. Dielo je považované za odovzdané objednávateľovi a.) Dňom podpisu odovzdávacieho protokolu oboma zmluvnými stranami, alebo b.) Odmietne Ak objednávateľ podpísať preberací protokol bez vážnych dôvodov, a to dňom, kedy mal dielo prevziať, alebo b) dňom, keď objednávateľ započal bez dohody so zhotoviteľom dielo užívať. O odovzdaní diela zaobstará zmluvné strany písomný zápis - preberací protokol, ktorého obsahom bude výsledok prehliadky, vyhlásenie zhotoviteľa, že stavbu odovzdáva a objednávateľa, že stavbu preberá. Jeho súčasťou bude zoznam prípadných vád, ktoré samy o sebe či vo svojom súhrne nebráni užívaniu, s uvedením termínov a spôsobu ich odstránenie.

6.6. Zhotoviteľ poskytuje záruku na akosť vykonaného diela a to v dĺžke 24 mesiacov odo dňa odovzdania. Táto dohodnutá záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie vykonaného diela, jeho poškodenie spôsobené nesprávnym alebo nevhodným používaním, mechanickým poškodením či neodbornou manipuláciou a starostlivosťou, a ďalej na chyby, ktoré majú pôvod v skrytých vadách podkladových spevnených stavieb praskanie vrstiev neuskutočňovaných zhotoviteľom, poklesu alebo ich častí spôsobených vyššou mocou az iných dôvodov, za plochy ktoré nie je zhotoviteľ zodpovedný. Objednávateľ je povinný reklamovať zistené chyby bez zbytočného odkladu písomne ​​u zhotoviteľa, najneskôr však do konca záručnej doby. V reklamácii musia byť vady popísané, doložené fotografií a uvedené, ako sa prejavujú. Nejde - ak o vady z prebierky, je zhotoviteľ povinný vady reklamovaný v záručnej dobe prehliadnuť, a v prípade, že za ne zodpovedá, bezplatne odstrániť do 60 - tich dní od oznámenia vady vzhľadom na klimatické podmienky, nedohodne - ak sa s objednávateľom inak . O odstránenie vád bude zmluvnými stranami spísaný protokol. V ostatnom platí u práv z chybného plnenie v prípade SOD ustanovenia uvedené v čl. 4 týchto VOP.

6.7. Zhotoviteľ neposkytuje záruku na kvalitu diela v dôsledku neodborného prevedení zo strany kupujúceho.

7. Záverečné ustanovenia


7.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 10. 3. 2015

7.2. Spoločnosť je oprávnená tieto VOP kedykoľvek v primeranom rozsahu zmeniť. Záväzkové vzťahy vniknuté pred zmenou týchto VOP sa až do ich skončenia riadi týmito VOP v ich znení platnom v čase uzavretia príslušnej zmluvy, ak sa zmluvné strany následne nedohodnú inak.

V Hodoníne dňa 10. 3. 2015

Nenechajte si prekĺznuť medzi prsty